Code

debian/po/: Added vi.po.
authorSebastian Harl <sh@tokkee.org>
Sat, 23 Jan 2010 14:46:03 +0000 (15:46 +0100)
committerSebastian Harl <sh@tokkee.org>
Sat, 23 Jan 2010 14:46:03 +0000 (15:46 +0100)
Thanks to Clytie Siddall!
Closes: #548139
debian/changelog
debian/po/vi.po [new file with mode: 0644]

index 236ee9738667ef79d71dbce4b7aec98d99725dff..cfa9a1384edb171ee2c15fa240a4ff872466bb2f 100644 (file)
@@ -14,6 +14,7 @@ mlmmj (1.2.16-0.1) unstable; urgency=low
     - Added gl.po, thanks to "marce" (Closes: #556283).
     - Added it.po, thanks to Luca Monducci (Closes: #547410).
     - Added eu.po, thanks to Piarres Beobide (Closes: #548111).
+    - Added vi.po, thanks to Clytie Siddall (Closes: #548139).
   * debian/control:
     - Moved "Homepage" field from package description to the source stanza.
   * debian/attic/:
@@ -70,7 +71,7 @@ mlmmj (1.2.16-0.1) unstable; urgency=low
     - Updated homepage field.
   * Added a README.source
 
- -- Sebastian Harl <tokkee@debian.org>  Sat, 23 Jan 2010 15:43:22 +0100
+ -- Sebastian Harl <tokkee@debian.org>  Sat, 23 Jan 2010 15:45:28 +0100
 
 mlmmj (1.2.15-1.1) unstable; urgency=low
 
diff --git a/debian/po/vi.po b/debian/po/vi.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c0a4bc4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,43 @@
+# Vietnamese translation for mimmj.
+# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: mlmmj 1.2.15-1.2\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: mlmmj@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-23 21:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-09-24 14:26+0930\n"
+"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
+
+#: ../mlmmj.templates:1001
+#. Type: boolean
+#. Description
+msgid "Remove mlmmj lists on purge?"
+msgstr "Gỡ bỏ danh sách mlmmj khi tẩy ?"
+
+#: ../mlmmj.templates:1001
+#. Type: boolean
+#. Description
+msgid ""
+"Removing mlmmj on purge includes the removal of all subscriber lists, "
+"archives and configuration options for all lists currently stored."
+msgstr "Khi tẩy gói, cũng có khả năng gỡ bỏ tất cả các danh sách người đăng ký, kho thư và tuỳ chọn cấu hình cho mọi danh sách được cất giữ hiện thời."
+
+#: ../mlmmj.templates:1001
+#. Type: boolean
+#. Description
+msgid ""
+"Accepting here basically means that everything under /var/spool/mlmmj and /"
+"etc/mlmmj/lists will be removed when this package is purged. Also please "
+"note that any changes you might have made to /etc/aliases will not be unmade "
+"automatically when this package is removed. (A notice will be displayed "
+"however, to remind you to clean up your aliases.)"
+msgstr "Bật tùy chọn này thì có nghĩa cơ bản là mọi điều nằm dưới « /var/spool/mlmmj » hay « /"
+"etc/mlmmj/lists » sẽ bị gỡ bỏ khi gói này bị tẩy. Ghi chú rằng thay đổi nào được bạn làm trong « /etc/aliases » không nằm dưới một của hai thư mục nói trên thì không bị tự động gỡ bỏ. (Tuy nhiên, bạn sẽ được thông báo để nhắc nhở làm sạch các bí danh.)"